Základné ustanovenia

1.1 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.2 Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu je právnická osoba Ekonoom.sk s.r.o. so sídlom Kamenárska 184, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 47 392 827, DIČ: 2023873830 zapísaná na okresnom súde Banská Bystrica. Oddiel: Sro. Vložka číslo: 30848/S. Zodpovedná osoba Ing. Matej Sedliak, tel. 0915 17 38 70.

 

Objednanie tovaru a služieb

2.1 Ponúkame Vám možnosť nákupu z pohodlia domova, pričom nakupovať môžete nonstop. Objednávať u nás môžete jednoducho pomocou internetového obchodu, e-mailu alebo telefónu.

 

2.2 Zaväzujeme sa, že našim kupujúcim budeme dodávať len tovar v 100% stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

2.3 Internetový obchod zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje mu tovary a služby objednávať prostredníctvom internetovej predajne na adrese http://www.zijemsportom.sk. Tieto VOP sú viazané na nákup v tomto internetovom obchode. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a podmienkam, a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Podmienkou pre uskutočnenie objednávky v našom internetovom obchode je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Pre objednanie tovaru sa nie je potrebné registrovať. Vyplnením všetkých potrebných údajov a porozumením s obchodnými podmienkami dáva kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov do databázy internetového obchodu.

 

2.4 Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, e-mail, heslo, doručovaciu adresu kam má byť doručený tovar a telefónne číslo. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

 

2.5 Následne si kupujúci v jednom kroku vyberie spôsob dopravy, a to z troch možností Balík na poštu, kuriér alebo osobný odber.

 

2.6 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Prijatá", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

 

2.7 Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ potvrdí zákazníkovi objednávku zaslaním emailovej správy s oznámením že objednávka bola prijatá a oznámi mu informácie o objednávke.

 

2.8 Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

 

Informácie o tovare a cene

3.1 Informácie o tovare uvedené v internetovom obchode sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov. Cena tovaru je cenou k úhrade za tovar. Ceny uvedené pri tovare sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v internetovom obchode pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

 

Záručná doba
4.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

Podmienky dodania tovaru

5.1 Tovar bude odoslaný v termíne určenom pri každom výrobku (štandardne nasledujúci pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

 

5.2 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať. 

 

5.3 Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou za objednaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

 

Balné a poštovné

6.1 Ceny a podmienky nájdete v sekcii: Cenník doručenia. Balné neúčtujeme.

 

Spôsob platby

7.1 Pri objednávaní tovaru, bude kupujúci vyzvaný na spôsob platby. Poskytujeme tri spôsoby: v hotovosti pri osobnom odbere, na dobierku pri prevzatí tovaru alebo platba prevodom vopred cez internet banking. 

 

Výmena tovaru
8.1 V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh tovaru, stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu.

 

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. U nás do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

 

9.2 Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu. 

 

9.3 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@zijemsportom.sk, alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. 

 9.4 Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (súbor PDF) stiahnete - TU

Stornovanie objednávky

10.1 Objednávku je možné stornovať do vtedy kým si ju zákazník nevyzdvihne na pošte/osobne alebo neprevezme od kuriéra.

 

10.2 V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok. To neplatí ak zákazník už uhradil objednávku prostredníctvom internet bankingu. 

V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

 

10.3 Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@zijemsportom.sk, telefonicky alebo osobne v sídle dodávateľa.

Predávajúci má právo stornovať objednávku do 14 dní, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. 

Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom. 

 

Reklamácie a záruka
11.1 Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť na náš e-mail. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.

11.2 V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

11.3 Záruka sa nevzťahuje na:
závady vzniknuté bežným používaním
nesprávnym použitím výrobku
nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
Výmena veľkosti:

11.4 Reklamáciu nahláste vopred e-mailom na adresu: obchod@zijemsportom.sk. Tovar zabaľte do pôvodného obalu, nepoškodený, nepoužívaný, čistý a pošlite ho poštou na našu reklamačnú adresu: Ekonoom.sk s.r.o., Kamenárska 184, 966 01, Hliník nad Hronom. K balíku priložte kópiu faktúry so žiadosťou o výmenu veľkosti, kde nezabudnite uviesť: Vaše meno, adresu a telefónne číslo. Po obdržaní prvej výmeny Vám len za 2,99 € zašleme späť Vami vybratú veľkosť Slovenskou poštou (pokiaľ Vami vybratá veľkosť je skladom, ak nie objednáme). Viac informácií v časti "Reklamácie".

 

Alternatívne riešenie sporov

12.1 Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov. Prípadné spory medzi Internetovým obchodom a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekciaPredávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Internetový obchod www.zijemsportom.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

12.2 Odkaz na európsku online platformu pre alternatívne riešenie sporov: ec.europa.eu/odr

Spracovanie osobných údajov 

13.1 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Zákazník odoslaním objednávky a kliknutím na tlačidlo oboznámil som sa s VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

 

Naše fakturačné údaje:                      

Ekonoom.sk s.r.o. 

Kamenárska 184

966 01 Hliník nad Hronom 

Korešpondenčná adresa:

Ekonoom.sk s.r.o.

Námestie SNP 294

966 01 Hliník nad Hronom

 

IČO: 47 392 827

DIČ: 2023873830

Zapísaný na okresnom súde Banská Bystrica. Oddiel: Sro. Vložka číslo:  30848/S.

Nie sme platcami DPH.

 

Zodpovedná osoba:

Ing. Matej Sedliak

0915 17 38 70

obchod@zijemsportom.sk

Autorské práva na fotky

14.1 Prevádzkovateľ Internetového obchodu www.zijemsportom.sk si vyhradzuje autorské práva na svoje fotky ktoré sú patrične označené vodoznakom (nápisom alebo logom obchodu) a akékoľvek ich používanie ďalej bez súhlasu prevádzkovateľa je ZAKÁZANÉ! V prípade porušenia tohto zákazu budú uložené sankcie. 

ŽijemŠportom.sk